Publications

Your Results

Topological-darkness-assisted phase regulation for atomically thin meta-optics
Arxiv
Y. Wang, Z. Deng, D. Hu, J. Yuan, Q. Ou, F. Qin, Y. Zhang, X. Ouyang, B. Peng, Y. Cao, B. Guan, Y. Zhang, J. He, C. Qiu, Q. Bao, X. Li

Publication Library

Refine by: